Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych udostępnionych nam podczas dokonywania zakupów w Księgarni lub poprzez rejestrację do newslettera, pozostaje Artefakt.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą 31-153 Kraków ul. Szlak 77/222, adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

Przetwarzamy dane osobowe obejmujące wszystkie następujące lub jedynie wybrane dane: tożsamość (imię i nazwisko), adres (w zależności od podanego adresu - adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail, NIP, datę urodzenia.

Dane pozyskujemy wyłącznie od osób dobrowolnie je przekazujących, tj. Klientów Artefakt.edu.pl sp. z o.o. lub osób rejestrujących się na cele odbioru naszego newslettera.

Celem przetwarzania danych osobowych pozostaje:

  • realizacja na rzecz Klientów transakcji handlowych lub usługowych właściwych dla przedmiotu działalności Artefakt.edu.pl sp. z o.o. i doręczania związanej z tym korespondencji,
  • doręczanie materiałów marketingowych (jedynie do osób, które zamówiły usługę newslettera),
  • realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, tj. przede wszystkim prawa podatkowego (przechowywanie dowodów zrealizowanych transakcji) oraz cywilnego (przechowywanie dowodów realizacji zawartej z Klientem umowy do czasu przedawnienia wynikających z niej roszczeń),
  • ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze polubownej i sądowej lub rozpatrywanie reklamacji i innych postępowań związanych z realizacją umów cywilnoprawnych.

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej.

Do otrzymanych przez nas danych osobowych dostęp uzyskać mogą pracownicy Artefakt.edu.pl sp. z o.o., urzędy i instytucje państwowe uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawnych, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, w tym pocztowej komunikacji elektronicznej, niezbędne do realizacji transakcji i dostawy zamówionych materiałów marketingowych, podmioty świadczące nam usługi bankowe i księgowe w zakresie danych osobowych odnotowanych w dokumentacji rozliczeń, dostawcy usług hostingowych właściwych dla realizowanych transakcji lub komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz w zakresie ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia w terminach wskazanych w prawie cywilnym, natomiast w zakresie danych powierzonych nam w celu otrzymywania materiałów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej na ten cel zgody.

Osoby, których dotyczą dane osobowe, są w każdym czasie uprawnione do dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Osoby, których dotyczą dane osobowe, mogą w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, w formie pisemnej kierując przesyłkę listową na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@artefakt.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani nie wyklucza dalszego ich wykorzystania w zakresie prawem nakazanym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz zarazem stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy przez strony. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy rodzi więc skutek w postaci braku możliwości jej zawarcia i wykonywania.

Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Skarga taka jest zwolniona z opłat.

Przekazane do Artefakt.edu.pl sp. z o.o. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.