Regulamin realizacji umów i płatności, warunki odstąpienia od umowy oraz polityka prywatności

1. Książki elektroniczne i materiały edukacyjne

1.1. E-booki dostarczane są (bez jakichkolwiek dodatkowych opłat) drogą mailową, w ciągu jednego dnia roboczego od daty zaksięgowania wpłaty.

1.2. Szkolenia e-learningowe realizowane są według wyboru nabywcy - za pośrednictwem platformy e-learningowej dostępnej on-line lub off-line, za pomocą materiałów dostarczanych drogą pocztową. Przedmiotem sprzedaży zawsze jest jednostkowa licencja na użytkowanie szkolenia przez jedną osobę, wraz z prawem podejścia do egzaminu oraz do uzyskania dyplomu ukończenia szkolenia.

1.3. Nabywca nie jest uprawniony do odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania e-booków ani materiałów szkoleniowych osobom trzecim. Każdy plik jest indywidualnie oznaczony w sposób elektroniczny (wkomponowany w treść publikacji), co umożliwia identyfikację e-booków i materiałów szkoleniowych rozpowszechnionych z naruszeniem prawa autorskiego. Dystrybucja taka pociąga za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) oraz karną.

2. Książki drukowane

2.1. Przesyłki nadawane są nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

2.2. Koszt dostawy publikacji drukowanych wynosi:

  • POCZTEX Kurier 48 - dostawa na terenie Polski (przeciętny czas doręczenia: 2 dni) - 11,50 zł

  • ODBIÓR W PUNKCIE - Urzędy Pocztowe lub wybrane stacje paliw ORLEN (przeciętny czas doręczenia: 2 dni) - 10,50 zł

2.3. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Polski prosimy o kontakt bezpośredni, w celu ustalenia kosztów przesyłki.

2.4. Dostawy realizowane w trybie odbioru w punkcie wymagają wskazania przez Klienta jako adresu dostawy urzędu pocztowego (wszystkie urzędy) lub stacji paliw ORLEN (wybrane stacje paliw) udostępnionych na liście: https://ecommerce.poczta-polska.pl/pl/obsluga-wysylek/wyszukiwarka-placowek

3. Szkolenia e-learningowe

3.1. Dyplomy ukończenia szkoleń e-learningowych doręczane są priorytetowym listem poleconym (Poczta Polska) bez dodatkowych opłat.

4. Rachunek

4.1. Sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (zwolnienie podmiotowe). Do przedmiotu zamówienia może zostać dołączony rachunek (faktura bez VAT) potwierdzający transakcję i jej wartość brutto zgodnie z polskimi przepisami prawa podatkowego. Rachunek w formie elektronicznej przesyłany jest na żądanie Klienta w terminach wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

4.2. Doręczenie drogą pocztową rachunku w formie papierowej jest dokonywane na koszt Klienta.

5. Warunki odstąpienia od umowy

5.1. Zwrot kwot wpłaconych za zamówione publikacje elektroniczne oraz szkolenia e-learningowe jest możliwy tylko do chwili realizacji zamówienia (nadania przesyłki na wskazany adres e-mail). Zamówienia publikacji elektronicznych i szkoleń e-learningowych traktowane są jak realizacja usług elektronicznych.

5.2. Zwrot pieniędzy za zamówione publikacje drukowane jest możliwy jedynie w przypadku nabyć konsumenckich do maksymalnie 14 dni od daty odbioru przesyłki z towarem. Warunkiem pełnego zwrotu zapłaconej kwoty pozostaje brak śladów użytkowania zwracanego towaru oraz brak rozfoliowania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Księgarnię Artefakt.edu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

5.3. Zwrot zakupionego towaru dokonywany jest na koszt nabywcy.

6. Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, iż:

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych nam podczas dokonywania zakupów w Księgarni lub poprzez rejestrację do newslettera, pozostaje Artefakt.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222, adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

6.2. Przetwarzamy dane osobowe obejmujące wszystkie następujące lub jedynie wybrane dane: tożsamość (imię i nazwisko), adres (w zależności od podanego adresu - adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail, NIP, datę urodzenia.

6.3. Dane pozyskujemy wyłącznie od osób dobrowolnie je przekazujących, tj. Klientów Artefakt.edu.pl sp. z o.o. lub osób rejestrujących się na cele odbioru naszego newslettera.

6.4. Celem przetwarzania danych osobowych pozostaje:

  • realizacja na rzecz Klientów transakcji handlowych lub usługowych właściwych dla przedmiotu działalności Artefakt.edu.pl sp. z o.o. i doręczania związanej z tym korespondencji,
  • doręczanie materiałów marketingowych (jedynie do osób, które zamówiły usługę newslettera),
  • realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, tj. przede wszystkim prawa podatkowego (przechowywanie dowodów zrealizowanych transakcji) oraz cywilnego (przechowywanie dowodów realizacji zawartej z Klientem umowy do czasu przedawnienia wynikających z niej roszczeń),
  • ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze polubownej i sądowej lub rozpatrywanie reklamacji i innych postępowań związanych z realizacją umów cywilnoprawnych.

6.5. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej.

6.6. Do otrzymanych przez nas danych osobowych dostęp uzyskać mogą pracownicy Artefakt.edu.pl sp. z o.o., urzędy i instytucje państwowe uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawnych, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, w tym pocztowej komunikacji elektronicznej, niezbędne do realizacji transakcji i dostawy zamówionych materiałów marketingowych, podmioty świadczące nam usługi bankowe i księgowe w zakresie danych osobowych odnotowanych w dokumentacji rozliczeń, dostawcy usług hostingowych właściwych dla realizowanych transakcji lub komunikacji elektronicznej.

6.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz w zakresie ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia w terminach wskazanych w prawie cywilnym, natomiast w zakresie danych powierzonych nam w celu otrzymywania materiałów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej na ten cel zgody.

6.8. Osoby, których dotyczą dane osobowe, są w każdym czasie uprawnione do dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

6.9. Osoby, których dotyczą dane osobowe, mogą w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, w formie pisemnej kierując przesyłkę listową na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@artefakt.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani nie wyklucza dalszego ich wykorzystania w zakresie prawem nakazanym.

6.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz zarazem stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy przez strony. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy rodzi więc skutek w postaci braku możliwości jej zawarcia i wykonywania.

6.11. Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Skarga taka jest zwolniona z opłat.

6.12. Przekazane do Artefakt.edu.pl sp. z o.o. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.