Wywiad Gospodarczy i Polityczny - wydanie II rozszerzone OUTLET

Nowy produkt

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

109,00 zł brutto

-10,00 zł

119,00 zł brutto

Więcej informacji


Pełny tytuł:
Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone)
Seria: Prawo i Ekonomia

ISBN 978-83-64983-01-6
Wydawca - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2015, 
Autor - Kazimierz Turaliński
510 stron/format A5, oprawa miękka, klejona

Uwaga - egzemplarze outletowe, to nowe książki z końcówek nakładów, niekiedy mogą zawierać drobne rysy na folii okładki. Jeśli nie zaznaczono inaczej, obniżka ceny dotyczy różnicy aktualnej oferty z ceną okładkową i nie ulegała zmianie w ostatnich 30 dniach.

Książka stanowi literaturę podstawową m.in. przedmiotów:Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Infobrokering w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Granic prawnych strategicznego wywiadu biznesowego na Akademii Leona Koźmińskiego

Bestseller, od października 2011 do stycznia 2012 na liście "Top 50" sprzedaży Empik

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Książka podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:

Wstęp do zagadnienia - obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu i wykorzystaniu osobowych źródeł informacji, agentury oraz motywów ukrywania i pozyskiwania informacji w obrocie gospodarczym i polityce.

Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.

Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.

Czarny Wywiad - 5% wiadomości, często kluczowych, gromadzonych jest w oparciu o czynności często nielegalne, takie jak szpiegostwo przemysłowe i polityczne (instalacja podsłuchów - pomieszczeń i telefonów), monitoring osób, włamania, kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.

Raport końcowy - metodyka opracowywania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, oceny weryfikowanych wersji śledczych. a także pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dotyczących stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.

Przepisy karne i cywilne - wypis oraz komentarz do najważniejszych unormowań prawnych, związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych najczęściej popełnianych w jego toku przestępstw, w tym naruszeń tajemnicy państwowej oraz prawem chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.


 

Spis treści 

Przedmowa

Dział I: Wstęp do zagadnienia

1.1. Pojęcie wywiadu gospodarczego i politycznego

1.1.1. Podstawowa terminologia

1.1.2. Optymalne cechy wywiadowcy i analityka

1.1.3. Przedmiot rozpoznania

1.1.4. Polskie instytucje państwowe realizujące czynności tematycznie pokrywające się z wywiadem komercyjnym

1.2. Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych

1.2.1. Motywy finansowe

1.2.2. Motywy polityczne

1.2.3. Motywy deliktowe – terroryzm

1.2.4. Motywy deliktowe – przestępczość gospodarcza i kryminalna

1.2.5. Motywy deliktowe – szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

1.3. Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych

1.3.1. Utrudnienie egzekucji komorniczej

1.3.2. Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej

1.3.3. Zafałszowanie wizerunku marketingowego

1.3.4. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub skarbowego

1.3.5. Kreacja spójnego wizerunku politycznego

1.3.6. Motywy osobiste

1.4. Osobowe źródła informacji

1.4.1. Wspólny wróg

1.4.2. Sprzedaż informacji

1.4.3. Materiały kompromitujące

1.4.4. Materiały obciążające

1.4.5. Wiarygodność pozyskanych materiałów

1.4.6. Informator a agentura

Podsumowanie działu I

 

Dział II: Biały wywiad – Kurs podstawowy

2.1. Powszechnie dostępne rejestry państwowe

2.1.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

2.1.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2.1.3. Księgi wieczyste

2.1.4. Geoportale

2.1.5. Postępowanie upadłościowe

2.1.6. Udostępnianie danych ze zbioru PESEL

2.1.7. Rejestry pojazdów

Pojazdy lądowe

Statki powietrzne

Pojazdy wodne

2.1.8. Sądowy rejestr dłużników niewypłacalnych

2.1.9. Rejestr zastawów

2.1.10. Korporacje prawnicze

2.1.11. Naczelna Izba Lekarska

2.1.12. Rejestry rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami

2.1.13. Lista tłumaczy przysięgłych

2.1.14. Rejestr syndyków

2.1.15. Inne rejestry i dokumenty jawne

2.2. Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji

2.2.1. Spisy abonentów telefonicznych, spisy teleadresowe

2.2.2. Informacje reklamowe podmiotów gospodarczych

2.2.3. Prasówka i internet

2.2.4. Giełdy długów i biura informacji gospodarczej

2.3.  Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej

2.3.1. Rejestry państwowe – partie i wybory

Ewidencja Partii Politycznych

Państwowa Komisja Wyborcza

2.3.2. Instytut Pamięci Narodowej

2.3.3. Archiwa Sejmu RP

Posłowie

Aktywność poselska

Kluby

Komisje

Prace Sejmu

Lobbing i wysłuchanie publiczne

2.3.4. Archiwa Senatu RP

Senatorowie i organy Senatu

Prace i posiedzenia Senatu oraz komisji senackich

2.3.5. Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów

Struktury organizacyjne i kadrowe urzędów

Stan majątkowy

Preferencje przetargowe

Oświadczenia majątkowe

2.3.6. Szacowanie sektorów strategicznych państwa

Formacje militarne i policyjne

Wojsko Polskie

Wojska Lądowe

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

Policja, straż graniczna i bezpieczeństwo obiektów państwowych

2.3.7. Identyfikacja czynników makroekonomicznych

Czynniki makroekonomiczne – Polska

Czynniki makroekonomiczne globalne

Dane identyfikacyjne

Geografia

Demografia

Ustrój polityczny i rząd

Gospodarka

Komunikacja

Transport

Wojsko

Sprawy międzynarodowe

2.3.8. Źródła partyjne i okołopartyjne

Identyfikacja członków struktur partyjnych

Majątek i źródła finansowania partii politycznych

Publikacje dobrowolne

2.4. Działania bezpośrednie

2.4.1. Wizja lokalna

2.4.2. Kontakt bezpośredni

2.4.3. Rzecznicy prasowi

2.4.4. Posiedzenia partyjne i organów władzy państwowej

Podsumowanie działu II

Dział III: Szary wywiad Kurs średniozaawansowany

3.1. Wstęp do inwigilacji

3.1.1. Wywiad środowiskowy

3.1.2. Kontakt z osobami trzecimi

3.1.3. Kadry i struktury organizacyjne

3.1.4. Pozyskiwanie materialnych źródeł informacji

3.2. Analizy kryminalistyczne i zabezpieczanie dowodów

3.2.1. Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe

3.2.2. Dokumentacja wizji lokalnej

3.2.3. Fonoskopia

3.2.4. Informatyka śledcza

3.2.5. Dowody z dokumentów

3.2.6. Ekspertyzy fizyko-chemiczne

3.3. Obserwacja i monitoring

3.3.1. Niejawna obserwacja osób

Obserwacja statyczna

Obserwacja dynamiczna

Dobór pojazdów

3.3.2. Niejawna obserwacja pojazdów

3.3.3. Niejawna obserwacja miejsc

3.4. Infiltracja

3.4.1. Uwarunkowania środowiskowe i indywidualne

3.4.2. Legenda „miękka” – kontakt on-line

3.4.3. Legenda „miękka” – kontakt osobisty

3.4.4. Legenda „twarda” – kontakt on-line

Dobór tożsamości

Wirtualny twór

Sieć powiązań

Dodatkowe czynniki uwiarygodniające

Wykorzystanie wirtualnej tożsamości

3.4.5. Legenda „twarda” – kontakt osobisty

3.4.6. Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”

3.4.7. Metoda komórkowa

3.4.8. Socjotechnika, „ciasteczka” i „czasy prohibicji”

Podsumowanie działu III

 

Dział IV: Czarny wywiad – Kurs zaawansowany

4.1. Szpiegostwo przemysłowe i polityczne

4.1.1. Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji

4.1.2. Podsłuch pomieszczeń i osób

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe

Odbiorniki radiowe

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – GSM

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – magazynujące

Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych

Urządzenia podsłuchowe mobilne

4.1.3. Podsłuch telefonów

Telefony stacjonarne

Telefony komórkowe

4.1.4. Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych

4.1.5. Niedozwolone przedmioty

4.1.6. Przełamywanie systemów kontroli dostępu

4.2. Zaawansowana kradzież tożsamości

4.2.1. Pozyskanie cudzych danych osobowych

4.2.2. Kradzież wirtualnej tożsamości

4.2.3. Kradzież parametrów biometrycznych

4.2.4. Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego

4.2.5. Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

4.3. Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych

4.3.1. Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera

4.3.2. Kradzież haseł i danych – on-line

Phishing

Sniffing

Exploity, trojany i rootkity

4.3.3. Nieautoryzowany dostęp do komputera

4.3.4. Wyszukiwanie ukrytych plików – omijanie prostych działań kontrwywiadowczych

4.3.5. Kradzież archiwów pocztowych

4.3.6. Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera

4.3.7. Odczyt plików skasowanych

4.3.8. Odczyt uszkodzonych nośników

4.3.9. Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

4.4. Działania konfrontacyjne

4.4.1. Nielegalny nacisk na osoby (szantaż)

Krąg rodzinny

Krąg zawodowy i polityczny

4.4.2. Korupcja i prowokacja (metoda kija i marchewki)

4.4.3. Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

 

Dział V: Raport końcowy

5.1. Analizy zamykające

5.1.1. Wstępna wycena majątku

5.1.2. Analiza powiązań kapitałowych i osobowych

5.1.3. Analiza potencjału produkcyjnego (konkurencyjnego)

5.1.4. Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

5.2. Forma raportu

5.2.1. Gwarancja tajemnicy i forma komunikacji

5.2.2. Elementy stałe

5.2.3. Raport majątkowy

5.2.4. Analiza – polityczna, ekonomiczna lub kryminologiczna

5.2.5. Analiza Hipotez Alternatywnych

5.2.6. Wywiad konkurencyjny

5.2.4. Wywiad identyfikujący działania kryminalne

 

Dział VI: Odpowiedzialność karna i cywilna

6.1. Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego i politycznego

6.1.1. Kodeks karny

6.1.2. Kodeks wykroczeń

6.1.3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

6.1.4. Prawo własności przemysłowej

6.1.5. Prawo bankowe

6.1.6. Ordynacja podatkowa

6.1.7. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

6.1.8. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

6.1.9. Ustawa o usługach detektywistycznych

6.1.10. Ustawa o ochronie danych osobowych

6.1.11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

6.2. Zarys odpowiedzialności cywilnoprawnej

6.2.1. Kodeks cywilny

6.2.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

6.2.3. Kodeks karny

6.2.4. Kodeks postępowania karnego

6.3. Granice prawne wywiadu komercyjnego – podsumowanie

6.3.1. Klasyfikacja podstawowa

6.3.2. Granica dozwolonej redystrybucji informacji

6.3.3. Granice dozwolonych nacisków na osobowe źródła informacji

6.3.4. Najczęściej odnotowywane zagrożenia prawne


Produkty powiązane